AKTUALNOŚCI

Znajdą tutaj Państwo aktualności na temat realizowanego projektu

free web builder
Mobirise

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, 


w związku ze złożeniem przez Państwa Deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” przygotowywanego w partnerstwie przez Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż sytuacja prawna nieruchomości, na której planowana jest instalacja odnawialnego źródła energii musi być uregulowana.
Oznacza to, że osoba/osoby* zgłaszające się do niniejszego projektu muszą posiadać dokument do prawa dysponowania nieruchomością (potwierdzeniem stanu własności nieruchomości mogą być: księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu potwierdzające nabycie spadku, decyzja administracyjna przyznająca prawo użytkowania wieczystego, aktualny wypis z ewidencji gruntów).
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2025 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością.

* W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele mają obowiązek podpisać z Gminą umowę o powierzenie grantu.

Mobirise

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© Copyright 2017 Gmina Bardo - Wszelkie prawa zastrzeżone